Nákupný košík Košík 0 Produkt Produkty (prázdny)

Žiadne produkty

Doručenie: Doručenie
0,00 € Spolu

Pokladňa

Produkt bol pridaný do košíka
Množstvo
Spolu
0 ks tovaru Vo Vašom košíku je 1 produkt.
Spolu za produkty:
Spolu za doručenie:  Doručenie:
Spolu
Pokračovať v nákupe Pokračovať do košíka

Ochrana osobných údajov:

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.
- V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).
- Všetci pracovníci S-Hand Orava, s.r.o., ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Aby sme boli schopní zabezpečiť kvalitné služby, budeme potrebovať zopár informácií. Podrobný zoznam vyžadovaných údajov nájdete nižšie. Získavame od Vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie Vašej objednávky - ctíme si Vaše súkromie.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov.
V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
1. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.shandorava.sk
S-Hand Orava, s.r.o.
Vavrečka 503
029 01
IČO: 46 248 374, DIČ: 2023299839, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo 54949/L

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.shandorava.sk

2. Sprostredkovateľ
DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Sídlo: Na pántoch 18, 831 06  Bratislava-Rača
IČO: 47927682
zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100759/B

3. Účel spracúvanie osobných údajov
- Vystavenie daňového dokladu - faktúry
- Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru
- Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty
- Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.shandorava.sk
- Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov
- Fakturačné údaje: Meno a priezvisko alebo Obchodné meno pri registrácii firiem, Adresa trvalého bydliska alebo sídla firmy, pri firmách IČO, DIČ, prípadne IČ DPH
- Údaje pre doručenie: Meno a priezvisko príjemcu, Adresa doručenia, Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
- Kontaktné údaje: Meno a priezvisko kontaktnej osoby, Telefónne čísl - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom, Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle
- Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru: Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov
- Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky
- Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretia strana, ktorej budú údaje poskytnuté
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
- partnerská kuriérska spoločnosť: DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06  Bratislava-Rača, IČO: 47927682, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 100759/B

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
- Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

8. Práva a povinnosti dotknutej osoby
- Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje
- Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku)
- Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny
- Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
- Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať: Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje, Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, Likvidáciu jej osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.shandorava.sk v časti "Môj účet".

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov elektronickou poštou na adrese info@shandorava.sk, alebo písomne na adrese S-Hand Orava, s.r.o., Vavrečka 503, 029 01 (iba pokiaľ bol tovar zakúpený cez www.shandorava.sk)

Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.